عارف امیرپناهی

عارف امیرپناهی

کارشناسی مهندسی صنایع تولیدات صنعتی

۱۲ارتباط ۱مهارت
کرمان | رفسنجان
کارشناس مالی
عمران گستر پوریا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی صنایع تولیدات صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس مالی
عمران گستر پوریا
مهارت ها
| ۷نفر
ملوک نیرومندFarzaneh Bazzi
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات