پوریا رجبی

پوریا رجبی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | نودشه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات