فرزاد موسوی

فرزاد موسوی

بهکاردانی مکانیک خودرو

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندر خمیر
کارآموزی
سیمان
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای بندر عباس
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارآموزی
سیمان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات