فرداد دستنبو

فرداد دستنبو

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
تحصیلات
واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات