فرزاد هوشمندی نیا

فرزاد هوشمندی نیا

کارشناسی آمار

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | مهرشهر
جنرالیست
جنرالیست
کارشناسی دانشگاه پیام نور دررود
تحصیلات
دانشگاه پیام نور دررود
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
کارشناسی آمار
تجارب کاری
۱۳۸۲ - ۱۳۹۶
جنرالیست
جنرالیست
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات