میثاق لطفی

میثاق لطفی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اندیمشک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات