محمد آدینه

محمد آدینه

کارشناسی ارشد ریاضی مالی

۳ارتباط ۱مهارت
لرستان | گراب
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد ریاضی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات