امیر فرهادی

امیر فرهادی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | فریمان
کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور
تحصیلات
دانشگاه نیشابور
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات