امید مهرنیا

امید مهرنیا

کاردانی امور گمرکی بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران
تحصیلات
توضیحات