سیدوحید زمانی

سیدوحید زمانی

دکترا آمار

۱۶ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کنگاور
دکترا واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
تحصیلات
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات