سجاد سلطانی

سجاد سلطانی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه علامه محدث نوری
تحصیلات
دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات