محسن دهقانی

محسن دهقانی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
توضیحات