داود پیرمحمدی

داود پیرمحمدی

کاردانی گرافیک

۰ارتباط ۱مهارت
زنجان | زنجان
طراح ارشد
آفتابگردون
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای لاهیجان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
طراح ارشد
آفتابگردون
پروژه‌ها
۱۳۹۳
طراحی و اجرای تابلوهای اطلاعاتی جاده ماهنشان ، دندی ،سلطانیه،زنجان
طراح ارشد در آفتابگردون
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات