زهرا موسوی

زهرا موسوی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
حسابدار شرکت
نمایندگی نان سحر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار شرکت
نمایندگی نان سحر
مهارت ها
زبان ها
اردو | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات