مجتبی یزدانی

مجتبی یزدانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات
توضیحات