مهران کریمی

مهران کریمی

دکترا مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
دکترا دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
دکترا مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات