مهدی عبدلملکی

مهدی عبدلملکی

کارشناسی معماری معماری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | شهریار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی معماری معماری
توضیحات