ندا لرکی

ندا لرکی

کارشناسی پرستاری

۸ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات