مهدی رجبی نسب

مهدی رجبی نسب

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
سمنان | سمنان
حسابدار
شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۸۳ - ۱۳۹۳
حسابدار
شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
در حال حاضر حسابدار اتحادیه مرکزی مصرف کارگران ایران ( امکان ) - مرکز سمنان هستم ( از اسفند 93 - تا هم اکنون ) و به دنبال موقعیت شغلی بهتر هستم.