فرشید پرسپولیسی

فرشید پرسپولیسی

کارشناسی کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | هفتکل
کارشناسی دانشگاه پیام نور خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
توضیحات