حسین امیری

حسین امیری

کارشناسی ارشد ریاضی مالی

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور
تحصیلات
دانشگاه نیشابور
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
توضیحات