مرتضی فتحی

مرتضی فتحی

کارشناسی حسابداری

۶ارتباط ۰مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | دوگنبدان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
کارشناسی حسابداری
توضیحات