امیرحسین جانقربانیان

امیرحسین جانقربانیان

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

۳ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات