آرش دانا

آرش دانا

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات/نرم افزار

۳۹۵ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
www.almaswd.ir
۱۳۹۳ اکنون
موسس
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
مهارت ها
| ۱۹۳نفر
حامد آقابیگیعلی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریبهروز موگوییمحمود حیدری
| ۱۸۴نفر
حامد آقابیگیnasrin rafieeعلی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدری
| ۱۸۳نفر
حامد آقابیگیعلی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریعلی نامدار
| ۱۸۱نفر
حامد آقابیگیnasrin rafieeعلی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدری
| ۱۷۷نفر
حامد آقابیگیnasrin rafieeعلی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدری
| ۱۷۵نفر
حامد آقابیگیnasrin rafieeعلی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدری
| ۱۶۹نفر
حامد آقابیگیعلی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتی
| ۱۶۴نفر
حامد آقابیگیعلی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریبهروز موگوییمحمود حیدری
| ۱۰۹نفر
حامد آقابیگیعلی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتی
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات