آرش دانا

آرش دانا

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات/نرم افزار

۳۹۵ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
www.almaswd.ir
۱۳۹۳ اکنون
موسس
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
مهارت ها
| ۱۹۰نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریبهروز موگوییمحمود حیدریبهمن طاعتیمحمد شعبانی
| ۱۸۰نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریعلی نامداربهمن طاعتیEhsan Esmaeil Zadeh
| ۱۸۰نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیEhsan Esmaeil Zadehمجید ناصری
| ۱۷۷نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیزهرا محمدیمجید ناصری
| ۱۷۳نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیEhsan Esmaeil Zadehمجید ناصری
| ۱۷۱نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیمجید ناصریالهه لطفی
| ۱۶۶نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیمجید ناصریالهه لطفی
| ۱۶۱نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریبهروز موگوییمحمود حیدریعلی نامداربهمن طاعتی
| ۱۰۶نفر
حامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیمجید ناصریالهه لطفی
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات