آرش دانا

آرش دانا

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات/نرم افزار

۳۹۵ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
www.almaswd.ir
۱۳۹۳ اکنون
موسس
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
مهارت ها
| ۱۹۲نفر
علی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریبهروز موگوییمحمود حیدریبهمن طاعتی
| ۱۸۲نفر
علی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریعلی نامداربهمن طاعتی
| ۱۸۲نفر
علی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیEhsan Esmaeil Zadeh
| ۱۷۹نفر
علی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیزهرا محمدی
| ۱۷۵نفر
علی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیEhsan Esmaeil Zadeh
| ۱۷۳نفر
علی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیمجید ناصری
| ۱۶۸نفر
علی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیمجید ناصری
| ۱۶۳نفر
علی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریبهروز موگوییمحمود حیدریعلی نامدار
| ۱۰۸نفر
علی عباس زادهحامد رنجبری

حامد رنجبریمحمود حیدریبهمن طاعتیشیما شیما
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات