آرش دانا

آرش دانا

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات/نرم افزار

۴۱۶ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
دکترا دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۸ اکنون
دکترا مهندسی کامپیوتر نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
www.almaswd.ir
۱۳۹۳ اکنون
موسس
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
مهارت ها
| ۲۰۲نفر
سید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۱۹۳نفر
سید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۱۹۲نفر
سید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjمحمد شالومهدی جلالی
| ۱۸۹نفر
سید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهمحمد شالومهدی جلالیحامد آقابیگی
| ۱۸۷نفر
سید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۱۸۵نفر
سید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۱۷۸نفر
سید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjسعید علیزادهمحمد شالو
| ۱۷۳نفر
سید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فرمحمد شالو
| ۱۱۸نفر
سید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فرمحمد شالو
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات