آرش دانا

آرش دانا

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات/نرم افزار

۴۱۳ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
دکترا دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۴۰۰ اکنون
دکترا مهندسی کامپیوتر نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
Academic Administrator
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
www.almaswd.ir
۱۳۹۳ اکنون
موسس
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
مهارت ها
| ۲۰۶نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فر
| ۱۹۷نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjمحمد شالو
| ۱۹۷نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فر
| ۱۹۳نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهمحمد شالومهدی جلالی
| ۱۹۲نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فر
| ۱۸۹نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فر
| ۱۸۲نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjسعید علیزاده
| ۱۷۷نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فر
| ۱۲۲نفر
صغری جباریسید غفار یزدانیعلیرضا مهدیزادهsanaz shjهومن ناصری فر
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات