احمد رضا روزبه

احمد رضا روزبه

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۰مهارت
لرستان | دورود
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد دورود
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد دورود
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
توضیحات