بهیاد قاسمی

بهیاد قاسمی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

۰ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی رشت
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی رشت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات