رسول حاج خضری

رسول حاج خضری

کاردانی بهداشت مبارزه

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کاردانی بهداشت مبارزه
هنوز دانشجو هستم
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات