سیدمحمود میرعلمی

سیدمحمود میرعلمی

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

۰ارتباط ۱مهارت
Germany
دفتر دار حقوقی
دفتر حقوقی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه پایه 2 و موتورسیکلت
راهنمایی ورانندگی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
دفتر دار حقوقی
دفتر حقوقی
۱۳۸۵ اکنون
برقکارصنعتی
پتروشیمی البرز
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات