مریم کرمانی

مریم کرمانی

کارشناسی طراحی پارچه و لباس دوخت

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی طراحی پارچه و لباس دوخت
توضیحات