فاطمه کیانپور

فاطمه کیانپور

کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
توضیحات