محمود اسدی

محمود اسدی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | نسیم شهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
توضیحات