سیده انسیه علوی بازارده

سیده انسیه علوی بازارده

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
حسابدار ارشد
دام و طیور سپیدماکیان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
حسابدار ارشد
دام و طیور سپیدماکیان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
حسابدار
صنعت یونیزه آریا
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
حسابدار
فرآورده های گوشتی سرو گوشت گیل
مهارت ها
توضیحات