محمدامین نجف زاده

محمدامین نجف زاده

کارشناسی مددکاری اجتماعی

۵ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مددکاری اجتماعی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۸
فصلنامه ی مددکاری اجتماعی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات