ثریا شهبازیان

ثریا شهبازیان

کارشناسی ارشد شیمی آلی

۲ارتباط ۰مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
تحصیلات
دانشگاه مراغه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد شیمی آلی
توضیحات