مریم جلیلیان

مریم جلیلیان

کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

۰ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
اپراتور انبار
سایپا
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی راهنمایی و مشاوره
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
اپراتور انبار
سایپا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات