لقمان سلیمانی

لقمان سلیمانی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | شبستر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و فن
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و فن
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
توضیحات