محمد قاسمی

محمد قاسمی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد آسیب شناسی اعتیاد
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
۱۳۸۱ - ۱۳۹۰
توضیحات