اسماعیل حقیقی امین آبادی

اسماعیل حقیقی امین آبادی

کارشناسی مدیریت جهانگردی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت جهانگردی
توضیحات