حمید حلاج پور

حمید حلاج پور

تولید کننده انواع توری

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | کاشان
تولید و حسابداری
امین پنجره
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی کاشان
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی کاشان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تولید و حسابداری
امین پنجره
مهارت ها
توضیحات