میعاد شریفی

میعاد شریفی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | سوسنگرد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
توضیحات