حمید بندئی

حمید بندئی

کارشناسی مرمت آثار تاریخی

۱۰ارتباط ۲مهارت
سیستان و بلوچستان | زابل
کارشناسی دانشگاه زابل
تحصیلات
دانشگاه زابل
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مرمت آثار تاریخی
مهارت ها
| ۱نفر
توضیحات