پیمان فتحی

پیمان فتحی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
حسابدار
فرزین تجارت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهریار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار
فرزین تجارت
توضیحات