سید حمزه صالحی

سید حمزه صالحی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط بین الملل

۹۷ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
تحلیل گر سیاسی
سایت پویش و روزنامه روزان
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۷ اکنون
دکترا علوم سیاسی روابط بین الملل
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط بین الملل
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
تحلیل گر سیاسی
سایت پویش و روزنامه روزان
به صورت عیر رسمی و نوشتن تحلیل و یاداشت های سیاسی مربوط به سیاست خارجی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات