احسان قیطاسی

احسان قیطاسی

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
توضیحات