محسن مختارپور

محسن مختارپور

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق کنترل
-
زیردیپلم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات