سیده فایزه به تابیان

سیده فایزه به تابیان

۳ارتباط ۴مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس کنترل پروژه
بامراه
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس کنترل پروژه
بامراه
پروژه تصفیه خانه جدید قم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارمند صدور بیمه و کارشناس فروش
بیمه کارآفرین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات