فاطمه صادقی

فاطمه صادقی

دکترا روانشناسی

۸ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
روان درمانگر
کلینیک روان‌شناسی اشتیاق
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
مدارک و گواهی‌نامه ها
IELTS
IELTS
IELTS
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
روان درمانگر
کلینیک روان‌شناسی اشتیاق
۱۳۹۴ اکنون
محقق
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۸۸ اکنون
استادیار روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
روان درمانگر
کلینیک یاریگر
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۱
معرفی مداخلات روان‌شناختی سرطان بر مبنای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۶-۰۱
معرفی مداخلات روان‌شناختی سرطان بر مبنای گلوتراپی
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۶-۰۱
درمان روان‌شناختی سرطان (شناخت درمانی)
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
معرفی مداخلات روان‌شناختی سرطان (معنویت‌درمانی)
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات