نیلوفر نوروزباقری

نیلوفر نوروزباقری

کارشناسی مدیریت صنعتی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تیران
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تیران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت صنعتی
توضیحات