مهرزاد عبداله زاده

مهرزاد عبداله زاده

کارشناسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۱ارتباط ۰مهارت
خوزستان | آبادان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
توضیحات
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر