بهروز ریاحی نیا

بهروز ریاحی نیا

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
مدیرامور مالی
جهاد کشاورزی البرز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۶۹ - ۱۳۷۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۶۲ - ۱۳۹۴
مدیرامور مالی
جهاد کشاورزی البرز
پروژه‌ها
حسابرسی شرکت اذین خودرو
خودم به تنهایی انجام دادم
توضیحات
نایب رییس هیعت مدیره تعاونی مصرف 8سال
نایب رییس هیعت مدیره تعاونی مسکن 3سال
عضو شورای حل اختلاف دادگستری 2سال